Referat af generalforsamling 2019

Dagsorden mandag den 27.5.2019 kl. 16.00 til 18.00 på HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

Referent: Jens Døssing

1 – Valg af ordstyrer
Bestyrelsen foreslår Carl Emil Nielsen ved Kovsted & Skovgaard.
a. Carl Emil enstemmigt valgt.

2 – Formandens beretning for perioden 2018/2019
a. Se vedhæftede fra Jan Ejlsted.
b. Formandens beretning enstemmigt godkendt.

3 – Informationschefens beretning for perioden 2018/2019
a. Se vedhæftede fra Jens Døssing.
b. Enstemmigt godkendt.

4 – Revisionens forelæggelse og godkendelse af regnskabet
a. Revisor forelagde regnskabet.
b. Regnskabet enstemmigt godkendt af bestyrelse samt generalforsamling.

5 – Informationschefens forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år
a. Informationschefen forelagde opdateret budget for 2019 samt forslag til budget 2020.
b. Opdateret budget for 2019 samt budget for 2020 enstemmigt godkendt.

6 – Indkomne forslag
a. Forslag til praktiske justeringer af vedtægterne.
Begrundelse: Forslaget skyldes, at bestyrelsen har fundet det upraktisk, at der principielt ikke er en deadline for tilmelding til generalforsamlingen. Det vanskeliggør og fordyrer organiseringen af generalforsamlingen, bl.a. når der skal bookes lokaler eksternt. Enkelte stavefejl er desuden rettet.
b. Forslaget gennemgået og enstemmigt vedtaget.

7 – Valg til bestyrelse
På valg er: Gitte Seeberg, Jan Ejlsted, Jan Eriksen samt Willy Nielsen (suppleant). Ingen af de fire modtager genvalg.
Til besættelse af de tre pladser i den fremtidige bestyrelse foreslår bestyrelsen: Signe Engkjær Christensen, Michael Lystager samt Jens Døssing.
Et flertal i bestyrelsen foreslår: Jens Døssing indtræder som medlem af bestyrelsen og som kommende arbejdende landsformand.
a. Signe Engkjær Christensen, Michael Lystager samt Jens Døssing er enstemmigt valgt til bestyrelsen. 

8 – Valg af suppleanter til bestyrelsen
a. Mette Døssing blev enstemmigt valgt til 1. suppleant.
b. Britta Hallin blev enstemmigt valgt som 2. suppleant.  

9 – Valg af revisor
Forslag: Carl Emil Nielsen/Kovsted & Skovgaard
a. Carl Emil Nielsen/Kovsted & Skovgaard blev enstemmigt valgt.

10 – Eventuelt
a. Intet