Vedtægter

Vedtægter for den almennyttige forening Plant et Træ
Etableret den 1. januar 2006

§1 Navn
1.1. Organisationens navn er Plant et Træ og har et logo med Hjertetræet® og følgende tekst: Plant et Træ fordelt på tre linjer på venstre side af logoet.
1.2. Organisationen er hjemmehørende i Århus Kommune.

§2 Formål
2.1. Organisationen har til formål at plante flere træer i Danmark, samt at stimulere en almen interesse for træer og deres betydning for miljøet.
2.2. Organisationen ønsker igennem sine plantninger især at lægge vægt på aktiviteter som sker i et samarbejde mellem børn og ældre.
2.3. Organisationen skal drives som en landsdækkende, almennyttig forening.

§3 Medlemskab
3.1. Som medlem kan optages personer, selskaber, foreninger og andre organisationer, som herigennem ønsker at fremme foreningens formål.
3.2. Det årlige medlemskontingent foreslås af bestyrelsen og forelægges Generalforsamlingen til godkendelse.

§4 Kapital
4.1. Egenkapitalens størrelse ved stiftelsen er nul kr.

§5 Bestyrelse
5.1. Den almennyttige forening Plant et Træ ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
5.2. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i lige år og 2 på valg i ulige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Suppleanter og revisor vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Der skal desuden udpeges 2 suppleanter.
5.3. Bestyrelsen indkalder til afholdelse af generalforsamling med forslag til dagsorden inden udgangen af maj måned. Indkaldelsen skal ske senest 2 uger før afholdelsen.
5.4. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde hvert kvartal eller efter behov. Beslutningerne træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

6.0 Bestyrelsens ansvar
6.1. Bestyrelsen er ansvarlig for at den almennyttige forening Plant et Træ drives i overensstemmelse med dens formål og de til enhver tid gældende regler for en almennyttig forenings drift og administration
6.2. Hverken bestyrelsesmedlemmerne, ansatte eller enkeltmedlemmer af organisationen hæfter personligt for organisationens dispositioner af økonomiske art.
6.3. Med mindre der foreligger anden skriftlig økonomisk garanti kan bestyrelsen for Plant et Træ ikke optage lån eller disponere over andre midler end dem, der på tidspunktet forefindes som foreningens ejendom.
6.4. Der føres protokol over bestyrelsesmøderne, og bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
6.5. Bestyrelsens kan ansætte en direktør og en informationschef for organisationen. Informationschefen har ansvaret for den daglige drift, og deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder, samt Generalforsamlingen. Sammen med formanden udgør denne et forretningsudvalg med direkte reference til bestyrelsen. Informationschefen er sekretær ved møderne.

7.0 Generalforsamlingen
7.1. Afviklingen af generalforsamlingen skal ske i overensstemmelse med almindelig møde- og foreningsskik.
Første punkt på dagsordenen er valg af ordstyrer. Det andet punkt er godkendelse af den udsendte dagsorden. Eventuelt valg til bestyrelsen, samt forelæggelse af regnskab, budget og fastlæggelse af kontingent skal desuden udgøre et fast punkt på dagsordenen.
7.2. Ved generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer af foreningen Plant et Træ valgbare og stemmeberettiget.

§8 Tegningsregel
8.1. Den almennyttige forening Plant et Træ tegnes af formanden eller informationschefen, som med prokura fra bestyrelsen tager sig af den daglige drift af foreningen.

9.0 Regnskab og revision
9.1. Foreningens regnskabsår går fra 1.1 til 31.12. Regnskabet skal gennemgås og påtegnes af en statsautoriseret revisor. Revisor udpeges af bestyrelsen.

§10 Ændringer af vedtægterne
10.1. Til ændring af nærværende vedtægt herunder foreningens ophævelse kræves vedtagelse heraf på to på hinanden følgende generalforsamlinger og med et flertal på hver forsamling på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.
10.2. Såfremt organisationen opløses, skal dens formue overgå til Danmarks Naturfrednings-forening til indkøb af træer.

Således vedtaget enstemmigt af både generalforsamling og bestyrelse den 31. maj 2014.

Plant et Træ · jens.doessing@plant-et-trae.dk · Webmaster: mail@kubus.dk